Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Środa, 29 Maja 2024

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w terminie od 07 września do 05 października 2011 roku odbywał się będzie nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa, a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.
Program stanowi kontynuację kończącego się w roku 2011 Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, a realizowany będzie w latach 2012 – 2015.
W dniu 06 września 2011 roku Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.
Zgodnie z w/w Uchwałą środki przeznaczone na realizację Programu w województwie pomorskim kształtować się będą następującą:
• w roku 2012 – 10 878 000,00 PLN,
• w latach 2013 – 2015 – 54 390 000,00 PLN (na każdy rok realizacji).
50 % w/w środków przeznaczone zostanie na przebudowy, budowy lub remonty dróg powiatowych, a 50% dróg gminnych.
Mając na uwadze powyższe dofinansowanie, w ramach poszczególnych list, w roku 2012 kształtować się będzie na następującym poziomie:
• drogi powiatowe – 5 439 000,00 PLN,
• drogi gminne – 5 439 000,00 PLN.

Najważniejsze zmiany w Programie:
1. W roku 2012 maksymalna wartość dotacji 1 000 000,00 PLN (w latach 2013 – 2015 maksymalna wartość dotacji 3 000 000,00 PLN)
2. W roku 2012 każda jednostka może skorzystać z dofinansowani na nie więcej niż jedno zadanie.
3. W latach 2013 – 2015, w każdym roku, gminy oraz miasta na prawach powiatu mogą skorzystać z dofinansowania na nie więcej niż jedno zadanie, a powiat ziemski na dwa zadania. Wojewoda może zwiększyć limit dla miast na prawach powiatu o jedno zadanie.
4. Przez wszystkie lata realizacji Programu dotacja udzielana jest w wysokości 30 % łącznej wartości zadania (70% wkładu własnego).
5. W przypadku projektów obejmujących jednocześnie budowę, przebudowe lub remont drogi powiatowej i gminnej, o klasyfikacji do poszczególnych list decyduje kategoria drogi przeważającej długości odcinka.
6. Zmianie uległy kryteria merytorycznej oceny wniosków aplikacyjnych. W II etapie Programu wnioski oceniane będą w ośmiu kryteriach:
• Wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – w skali ocen od 0 do 10 pkt.
• Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa, poprzez poprawę połączeń lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenia płynności ruchu – w skali ocen od 0 do 7 pkt.
• Współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania – w skali ocen od 0 do 5 pkt.
• Znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych – w skali ocen od 0 do 5 pkt.
• Znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich – w skali ocen od 0 do 5 pkt.
• Wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, sprzyjający podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy – w skali ocen od 0 do 3 pkt.
• Wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwianie dostępu obywateli do świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych m.in. w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej – w skali ocen od 0 do 3 pkt.
• Wpływ realizacji zadania na poprawę drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli,
w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zarządzania kryzysowego, ochrony granicy państwowej – w skali ocen od 0 do 2 pkt.
Wynik oceny merytorycznej wniosku stanowi średnia arytmetyczną ocen przyznanych przez poszczególnych członków komisji i wynosi od 0 do 40 pkt.
7. Zmianie ulegają podstawowe dokumenty Programu tj. wzór wniosku o dofinansowanie zadania, instrukcja wypełniania wniosku, instrukcja oceny przez komisję wniosków
o dofinansowanie, wzór listy rankingowej wniosków oraz wzór listy zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania.

Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (pok. 422, IV p.) osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 7.45-15.45 lub przesyłając
na w/w adres.
Nie liczy się data stempla pocztowego, lecz data faktycznego wpływu wniosku do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, godz. 15.45 dnia 05 października 2011 roku jest terminem ostatecznego wpływu wniosku do sekretariatu WZFE. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą podlegały ocenie.

Informacje nt. Programu, wzorów dokumentów, akty prawne oraz procedury składania wniosków dostępne są na stronie niniejszej stronie internetowej w zakładce Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Wszelkie pytania proszę kierować do pracowników Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa tel. (58) 30 77 - 332, - 124, - 148 pok. 420, 414, 419.Data modyfikacji: 2011-09-07
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku