Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Piątek, 21 Czerwca 2024

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)


Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 31 października 2012 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz na niniejszej stronie  zamieszczona została Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013).
Do dnia 01 października 2012 roku (ostateczny termin składania wniosków) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 66 wniosków na łączną kwotę dotacji
57 897 251,00 PLN, z czego:
- Wnioski dotyczące dróg powiatowych - 26 na łączną kwotę 30 991 179,00 PLN -
(odcinek dróg do modernizacji 131,43 km).
- Wnioski dotyczące dróg gminnych - 40 na łączną kwotę 26 906 072,00 PLN -
(odcinek dróg do modernizacji 38,53 km).

Komisja stwierdziła, iż wszystkie złożone wnioski spełniały wymogi formalne, a co za tym idzie wszystkie poddane zostały ocenie pod względem merytorycznym.
Wraz ze Wstępną listą rankingową wniosków zamieszone zostały Arkusze oceny merytorycznej wniosków, zawierający wyszczególnienie cząstkowych wyników oceny według poszczególnych kryteriów merytorycznych (średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez członków komisji według danego kryterium).

Informujemy, iż zgodnie z pkt. 11.2. załącznika do Uchwały Rady Ministrów
nr 174/2011 z dnia 06 września 2011 r., wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienie zastrzeżenia do Wstępnej listy rankingowej wniosków, w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. Wniesienie zastrzeżenia jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego wniosku. Komisja uwzględnia zastrzeżenia dotyczące wniosku ocenionego merytorycznie
(tj. znajdującego się na Wstępnej liście rankingowej), jeżeli członek komisji zgłosi potrzebę weryfikacji przyznanej przez siebie oceny. W przeciwnym razie Komisja podtrzymuje ocenę wniosku, jednakże zgodnie z pkt. 11.3. załącznika w/w Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011
z dnia 06 września 2011 r., ponowna ocena wniosku nie może skutkować obniżeniem
już przyznanej oceny merytorycznej.

Informujemy również, że zgodnie z pkt. 2.9. Instrukcji oceny przez Komisję zadań
w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, Komisja nie uwzględnia zastrzeżeń
do Wstępnej listy rankingowej wniesionych po terminie.
Ostateczny termin wnoszenia zastrzeżeń do Wstępnej Listy rankingowej to 14 listopada 2012 roku (jest to termin wpływu do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku). Zastrzeżenia przekazane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Kolejność wniosków posiadających tą samą ilość punktów ustalona została przez Komisję
i w przypadku braku zmiany punktacji tych wniosków zostanie zachowana na Ostatecznej liście rankingowej.
Ostateczna lista rankingowa wniosków zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 30 listopada 2012 roku
po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń przez Komisję.
Na podstawie Ostatecznej listy rankingowej sporządzona zostanie Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie, a następnie zostanie przekazana Ministrowi właściwemu
d.s. administracji publicznej celem zatwierdzenia.
Ostateczny termin zatwierdzenia, List zakwalifikowanych wniosków, przez Ministra właściwego ds. administracji publicznej to 20 grudnia 2012 roku.
Dofinansowaniem objęte zostaną wnioski w kolejności zgodnej z punktacją Ostatecznej listy rankingowej – do wyczerpania środków.

Jednocześnie przypominamy oraz prosimy o zapoznanie się z planowanymi zmianami w programie:

Rada Ministrów przygotowała projekt zmiany Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Planowane zmiany obejmują zmianę Uchwały nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 06 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 435 z poz. zm.).

Projekty aktów prawnych zmieniających w/w Uchwałę oraz Rozporządzenie przewidują następujące, najważniejsze, zmiany w Programie:

• Łączna wartość środków dla województwa pomorskiego przeznaczonych
na dofinansowanie zadań w roku 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój wynosić będzie
27 195 000,00 PLN (50% mniej od środków zaplanowanych pierwotnie). Podział środków pomiędzy projekty dotyczące dróg gminnych a projekty dotyczące dróg powiatowych będzie odbywał się na wcześniej obowiązujących zasadach tj. 50/50.
• Maksymalna wartość dofinansowania wynosić będzie 50% wartości inwestycji jednak nie więcej niż 3 000 000,00 zł (pierwotnie wielkość dofinansowania wynosiła 30% wartości inwestycji).

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz fakt, iż w dniu 01 października 2012 roku zakończony został nabór wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie inwestycji w roku 2013, Rada Ministrów zaplanowała przeprowadzenie uzupełniającego, 10 dniowego, naboru wniosków aplikacyjnych
z myślą o potencjalnych wnioskodawcach, którzy nie przystąpili do konkursu z uwagi na procentową wielkość dofinansowania.
Jednocześnie, w czasie naboru uzupełniającego, wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski
do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 01 października 2012 roku będą mieli możliwość aneksowania swoich wniosków w zakresie procentowego i kwotowego udziału wkładu własnego oraz dotacji.
Informacja o ogłoszenie naboru uzupełniającego oraz o sposobie i formie ankesowania już złożonych wniosków zostanie opublikowana na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej po przyjęciu w/w aktów prawnych przez Radę Ministrów. Projekty zmian w Uchwale oraz Rozporządzeniu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.Data modyfikacji: 2012-11-05
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku