Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Środa, 24 Lipca 2024


Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2010 roku Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniającą Uchwałę Rady Ministrów Nr 233/2008 z dnia 28 października 2010 roku, zmienioną Uchwałą Rady Ministrów Nr 157/2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

W/w Uchwała wprowadza następującą zmianę w ocenie projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011:

„Wnioskom, którymi objęte zostały odcinki dróg, zniszczone lub uszkodzone w 2010 r., w wyniku powodzi lub osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, przyznaje się dodatkowo
10 punktów wliczanych do sumy uzyskanych punktów.”

Celem zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizacji programu jest ułatwienie dostępu do środków dotacji celowej z budżetu państwa gminom i powiatom, których infrastruktura drogowa ucierpiała w wyniku tegorocznych powodzi lub osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi. Przyjęta zmiana przewiduje podwyższenie oceny punktowej wniosków ubiegających się o dofinansowanie projektów obejmujących odcinki dróg, które w wyniku w/w zjawisk zostały uszkodzone lub zniszczone.

W celu wdrożenia przejętego rozwiązania w rozpoczętym naborze wniosków na rok 2011, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził aneksy do podstawowych dokumentów programu wieloletniego tj. instrukcja wypełniania wniosku, instrukcja oceny przez komisję wojewódzką (UWAGA - zmianie nie uległ wzór wniosku o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008-2011).

W/w dokumenty przewidują wymóg potwierdzenia okoliczności uzasadniających podwyższenie oceny punktowej w drodze pisemnego oświadczenia wnioskodawcy, określającego charakter zniszczeń lub uszkodzeń oraz czas, miejsce i przyczynę ich wystąpienia. W/w oświadczenie należy dołączyć do wniosku aplikacyjnego w ramach NPPDL 2008-2011.

Przedmiotowa Uchwała oraz aneks do instrukcji wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w zakładce Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych pod adresem http://www.bzfe.uw.gda.pl/?id=185 lub na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/175/17721/. Wszelkie pytania proszę kierować do pracowników Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi tel. (58) 30 77 - 332, - 124, - 148  pok. 420, 414, 419.Data modyfikacji: 2010-09-07
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku