Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Środa, 29 Maja 2024

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
należy w szczególności:


1) wykonywanie czynności wynikających z zadań Wojewody, jako Instytucji Pośredniczącej
w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR w województwie pomorskim,
a w szczególności:
a) wykonywanie czynności związanych z zamykaniem Programu,
b) kontrola trwałości projektów,
c) obsługa informatycznego systemu monitorowania (SIMIK),
d) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów w województwie
pomorskim,
e) sporządzanie raportów z wdrażania komponentu wojewódzkiego ZPORR,
f) weryfikacja dokumentów finansowych przedłożonych przez beneficjentów
końcowych oraz potwierdzanie kwalifikowalności wydatków,
g) autoryzowanie zestawień wydatków w komponencie wojewódzkim ZPORR,
h) przygotowanie prognozy wydatków w komponencie wojewódzkim ZPORR,
i) przeprowadzenie kontroli realizacji projektów na miejscu,
j) wykonywanie czynności wynikających z realizacji projektów Pomocy Technicznej
ZPORR i Interreg, których beneficjentem jest wydział,
k) pełnienie funkcji sekretariatu Pomorskiego Komitetu Monitorującego Programy
Rozwoju Regionalnego;

2) wykonywanie czynności wynikających z zadań Wojewody w zakresie wdrażania
Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III, a w szczególności:
a) sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu Sąsiedztwa w województwie
pomorskim,
b) weryfikacja sprawozdań z wykonania projektów składanych do wniosków o płatność
oraz potwierdzanie kwalifikowalności wydatków,
c) przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów, sporządzanie protokołów
i informacji pokontrolnych,
d) przygotowywanie prognoz wydatków w Programie Sąsiedztwa,
e) obsługa informatycznego systemu monitorowania (SIMIK oraz BAS 2000),
f) kontrola trwałości projektów;

3)wykonywanie czynności wynikających z Porozumienia w sprawie ustanowienia Wojewody
kontrolerem I-go stopnia w ramach realizacji Programu Europejskiej Współpracy
Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, a w szczególności:
a) weryfikacja sprawozdań z wykonania projektów składanych do wniosków o płatność
oraz potwierdzanie kwalifikowalności wydatków,
b) przeprowadzanie kontroli ex-ante oraz ex-post procedur przetargowych w ramach
realizowanych projektów w Programie Południowy Bałtyk 2007 - 2013 w celu
potwierdzenia ich prawidłowości,
c) przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów, sporządzanie protokołów
i informacji pokontrolnych,
d) sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu w województwie pomorskim,
e) współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu Południowy
Bałtyk, ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym, Instytucją Zarządzającą, Instytucją
Audytową, Instytucją Certyfikującą oraz beneficjentami w celu właściwej realizacji
zadań Kontrolera I-go stopnia;

4) wykonywanie czynności wynikających z zadań Wojewody w zakresie zarządzania
„Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, realizowanym
w ramach budżetu państwa, a w szczególności:
a) wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem procesu naboru wniosków
aplikacyjnych, posiedzeniami komisji i innych podmiotów zaangażowanych w proces
wyboru i realizacji inwestycji,
b) badanie i weryfikacja wniosków aplikacyjnych,
c) przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie zadań realizowanych
przez podmioty uprawnione,
d) badanie i weryfikacja dokumentów finansowych przedłożonych przez podmioty
uprawnione w celu potwierdzenia poniesienia wydatków zgodnie z umową,
e) przeprowadzanie kontroli, sporządzanie protokołów i informacji pokontrolnych,
f) monitorowanie przebiegu i realizacji zadań wraz z bieżącym stanem realizacji
płatności w celu bieżącego nadzoru nad zaawansowaniem projektów,
g) prowadzenie ewidencji umów podpisanych w ramach programu w celu sprawowania
kontroli nad inwestycjami realizowanymi w województwie,
h) przygotowywanie informacji ze stanu realizacji zadań oraz sprawozdań okresowych
ze stanu realizacji programu w celu przedłożenia ich właściwym instytucjom;

5) wykonywanie zadań wynikających z kompetencji Wojewody w zakresie wdrażania
programów Phare 2002 i Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza;

6) wykonywanie czynności wynikających z zadań Wojewody w zakresie współpracy
ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk;

7) koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pochodzących
z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie działań realizowanych w ramach
wydziału;

8) wykonywanie czynności wynikających z zadań Wojewody w zakresie realizacji
resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
realizowanego w latach 2011-2013 „Maluch”:
a) pomoc merytoryczna w weryfikacji ofert w ramach programu,
b) zawieranie porozumień z beneficjentami o dofinansowanie inwestycji w ramach
list rankingowych,
c) rozliczanie udzielanych dotacji,
d) weryfikacja i analiza sprawozdań z realizacji programu,
e) przekazywanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wojewódzkich
sprawozdań z realizacji programu,
f) kontrola realizacji programu,
g) monitorowanie ciągłości realizacji zadań finansowanych z programu,
h) udzielanie informacji pracownikom Wydziału Polityki Społecznej w zakresie
powierzonych zadań;

9) wykonywanie czynności wynikających z zadań Wojewody w zakresie realizacji
innych inwestycji realizowanych w ramach środków budżetu państwa.”;

Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku