Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Wtorek, 23 Lipca 2024

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie z województwa pomorskiego,

 

Informujemy, iż w dniu 30 października 2009 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz na stronie Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi  zamieszczone zostały Listy rankingowe projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2010).
Do dnia 30 września 2009 r. do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi wpłynęło
111 wniosków na kwotę 177 923 010,00 PLN z czego:
o Wnioski powiatowe - 30 na łączną kwotę 64 400 000,00 PLN - (19 beneficjentów).
o Wnioski gminne - 81 na łączną kwotę 113 523 010,00 PLN- (79 beneficjentów).
Łączna kwota do rozdysponowania na realizację NPPDL 2008-2011 to 56 540 000,00 PLN
z czego:
o Powiaty 50% - 28 270 000,00 PLN,
o Gminy 50% - 28 270 000,00 PLN.
4 wnioski (1 powiatowy i 3 gminne) nie spełniały wymogów formalnych określonych
w Programie w związku z powyższym zostały one odrzucone i nie zostały poddane ocenie merytorycznej.
Projekty spełniające wymogi formalne ocenione zostały pod względem merytorycznym przez Komisję Wojewódzką ds. oceny wniosków w ramach NPPDL 2008-2011.
Komisja oceniła 107 wniosków opiewających na kwotę 167 924 610,00 PLN z czego:
o Wnioski powiatowe - 29 na łączną kwotę 61 400 000,00 PLN - (18 beneficjentów).
o Wnioski gminne – 78 na łączną kwotę 106 524 610,00 PLN- (76 beneficjentów).

Informujemy również, iż w/w List nie są listami ostatecznymi gdyż zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 233/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwa „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” zmienioną Uchwałą Rady Ministrów nr 157/09 z dnia 15 września 2009 r. wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia do przedmiotowych list, które zostaną rozpatrzone przez Komisję Wojewódzką. Zgodnie z w/w Uchwałą ostateczny termin składania zastrzeżeń upływa w dniu 07 listopada 2009 roku.
Ostateczne listy rankingowe zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 listopada 2009 roku po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń przez Komisję Wojewódzką ds. oceny wniosków NPPDL 2008-2011. W/w Listy zostaną przedłożone Ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej celem zatwierdzenia. Ostateczny termin zatwierdzenia List przez Ministra właściwego
ds. administracji publicznej to 28 listopada 2009 roku.
Dofinansowaniem objęte zostaną wnioski w kolejności zgodnej z punktacja List rankingowych – do wyczerpania środków. Pozostałe wnioski znajdować się będą na Listach rezerwowych i zostaną objęte ewentualnym dofinansowaniem tylko w przypadku powstania oszczędności w inwestycjach realizowanych
w ramach list podstawowych.


                              P r z e w o d n i c z ą c y   K o m i s j i
         
                                            Marek Goliński

 

 Data modyfikacji: 2009-10-30
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku