Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Środa, 19 Czerwca 2024

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

 

Informujemy, iż w dniu 29 października 2011 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz na stronie Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi zamieszczona została Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012).
Do dnia 05 października 2011 roku (ostateczny termin składania wniosków) do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi wpłynęło 56 wniosków na łączną kwotę dotacji
37 086 765,00 PLN, z czego:

  • Wnioski dotyczące dróg powiatowych - 22 na łączną kwotę 16 445 251,00 PLN -
    (odcinek dróg do modernizacji 53,5 km).
  • Wnioski dotyczące dróg gminnych - 34 na łączną kwotę 20 641 514,00 PLN -
    (odcinek dróg do modernizacji 27 km).

Pięć wniosków nie spełniało wymogów formalnych określonych w Programie w związku,
z czym zostały one odrzucone i nie zostały poddane ocenie merytorycznej (szczegółowy wykaz wniosków niespełniających wymogów formalnych opublikowany został wraz ze Wstępna listą rankingową).
Wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne ocenione zostały pod względem merytorycznym.
Komisja oceniła 51 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania 35 342 232 PLN, z czego:

  • Drogi powiatowe - 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 16 221 191,00 PLN.
  • Drogi gminne - 30 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 19 121 041,00 PLN.

Środki przeznaczone na realizację programu w 2012 roku dla Województwa Pomorskiego to
10 878 000,00 PLN, z czego:

  • Powiaty 50% - 5 439 000,00 PLN,
  • Gminy 50% - 5 439,000,00 PLN.

Informujemy, iż zgodnie z pkt. 11.2. załącznika do Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011
z dnia 06 września 2011 r., wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienie zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków, w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. Wniesienie zastrzeżenia jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego wniosku. Komisja uwzględnia zastrzeżenia dotyczące wniosku ocenionego merytorycznie (tj. znajdującego się na Wstępnej liście rankingowej), jeżeli członek komisji zgłosi potrzebę weryfikacji przyznanej przez siebie oceny. W przeciwnym razie komisja podtrzymuje ocenę wniosku, jednakże zgodnie z pkt. 11.3. załącznika w/w Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 06 września 2011 r., ponowna ocena wniosku nie może skutkować obniżeniem już przyznanej oceny merytorycznej.
Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu. Komisja uwzględnia zastrzeżenia dotyczące wniosku odrzuconego, jeżeli zostały spełnione wymogi formalne wniosku, w takim przypadku komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosku.
Informujemy również, że zgodnie z pkt. 2.9. oraz 2.10. Instrukcji oceny przez Komisję zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, Komisja nie uwzględnia zastrzeżeń do Wstępnej listy rankingowej wniesionych po terminie. Ostateczny termin wnoszenia zastrzeżeń do Wstępnej Listy rankingowej to 14 listopada 2011 roku (jest to termin wpływu do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku). Zastrzeżenia przekazane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Kolejność wniosków posiadających tą samą ilość punktów ustalona została przez Komisję i w przypadku braku zmiany punktacji tych wniosków) zostanie zachowana na Ostatecznej liście rankingowej.
Ostateczna lista rankingowa wniosków zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 30 listopada 2011 roku po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń przez Komisję.
Na podstawie Ostatecznej listy rankingowej sporządzona zostanie Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie i zostanie przekazana Ministrowi właściwemu d.s. administracji publicznej celem zatwierdzenia.
Ostateczny termin zatwierdzenia, List zakwalifikowanych wniosków, przez Ministra właściwego ds. administracji publicznej to 20 grudnia 2011 roku.
Dofinansowaniem objęte zostaną wnioski w kolejności zgodnej z punktacją Ostatecznej listy rankingowej – do wyczerpania środków.


                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                    Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
                                                                                    Marek Goliński
 Data modyfikacji: 2011-10-28
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku