Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Piątek, 21 Czerwca 2024

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Szanowni Państwo,

Informuję, że w terminie do 30 kwietnia 2012 roku odbywał się będzie nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Cyfrowa Szkoła. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa, a jego celem jest wsparcie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK). Program jest programem pilotażowym dla planowanego wieloletniego programu rządowego, a realizowany będzie w okresie od kwietnia 2012 roku do sierpnia 2013 roku.
W dniu 03 kwietnia 2012 roku Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła” oraz Rozporządzenie w sprawie warunków, form i trybów realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych.
Zgodnie z w/w Uchwałą środki przeznaczone na realizację Programu pilotażowego w województwie pomorskim to 2 420 000,00 zł.
Beneficjentami pośrednimi programu są jednostki samorządu terytorialnego prowadzące publiczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia. Beneficjentami ostatecznymi są uczniowie i nauczyciele klas IV-VI w/w szkół.
Wielkość maksymalnego dofinansowania, wynosi 80% łącznej wartości inwestycji, a zależna jest od liczby uczniów w danej szkole i kształtuje się następująco:

• szkoły do 100 uczniów - 90 000,00 zł;
• szkoły w których uczy się od 101 do 300 uczniów - 140 000,00 zł;
• szkoły powyżej 300 uczniów - 200 000,00 zł.

Wykaz pomocy dydaktycznych na zakup, których może być udzielone wsparcie finansowe oraz warunki jakie powinny spełniać pomoce dydaktyczne, określone zostały w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie warunków, form i trybów realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych.
Zgodnie z §6 ust. 1 w/w Rozporządzenia sprzęt zakupiony w ramach wsparcia finansowego oraz wkładu własnego musi pozwolić uzyskać szkole funkcjonalność opisaną w Załączniku nr 2 do w/w Rozporządzenia. Do uzyskania funkcjonalności określonej w w/w Załączniku nr 2 można uwzględnić sprzęt komputerowy i inne urządzenia wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne przed złożeniem wniosku.
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu szkoły składają wnioski do organów prowadzących (jednostek samorządu terytorialnego) w terminie do 18 kwietnia 2012 roku. Organy prowadzące składają zbiorcze wnioski do Wojewody Pomorskiego w terminie do 30 kwietnia 2012 roku.
Wzory wniosków dla szkół oraz dla organów prowadzących dostępne są na stornie w zakładce
Cyfrowa Szkoła.
Szczegółowe informacje nt. Programu oraz akty prawne dostępne są na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przed złożeniem wniosków proszę o dokładne zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi realizacji programu Cyfrowa Szkoła.
Wnioski organów prowadzących należy składać w sekretariacie Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (pok. 422, IV p.) osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 7:45-15:45 lub przesyłając na w/w adres. Godzina 15:45 dnia 30 kwietnia 2012 roku jest terminem ostatecznego wpływu wniosku do sekretariatu WZFE. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą podlegały ocenie.
Wszelkie pytania proszę kierować do pracowników
Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa.

 Data modyfikacji: 2012-04-11
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku