Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Wtorek, 26 Wrzesień 2023

Oddział Kontroli Trwałości - zadania

Wykonywanie czynności wynikających z zadań Wojewody, jako Instytucji Pośredniczącej
w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR w województwie pomorskim,
a w szczególności:


a) wykonywanie czynności związanych z zamykaniem Programu,
b) kontrola trwałości projektów,
c) obsługa informatycznego systemu monitorowania (SIMIK),
d) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów w województwie
pomorskim,
e) sporządzanie raportów z wdrażania komponentu wojewódzkiego ZPORR,
f) weryfikacja dokumentów finansowych przedłożonych przez beneficjentów
końcowych oraz potwierdzanie kwalifikowalności wydatków,
g) autoryzowanie zestawień wydatków w komponencie wojewódzkim ZPORR,
h) przygotowanie prognozy wydatków w komponencie wojewódzkim ZPORR,
i) przeprowadzenie kontroli realizacji projektów na miejscu,
j) wykonywanie czynności wynikających z realizacji projektów Pomocy Technicznej
ZPORR i Interreg, których beneficjentem jest wydział,
k) pełnienie funkcji sekretariatu Pomorskiego Komitetu Monitorującego Programy
Rozwoju Regionalnego;

Wykonywanie czynności wynikających z zadań Wojewody w zakresie wdrażania
Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III, a w szczególności:


a) sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu Sąsiedztwa w województwie
pomorskim,
b) weryfikacja sprawozdań z wykonania projektów składanych do wniosków o płatność
oraz potwierdzanie kwalifikowalności wydatków,
c) przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów, sporządzanie protokołów
i informacji pokontrolnych,
d) przygotowywanie prognoz wydatków w Programie Sąsiedztwa,
e) obsługa informatycznego systemu monitorowania (SIMIK oraz BAS 2000),
f) kontrola trwałości projektów;

Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku