Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Czwartek, 18 Lipca 2024

ZPORR - Błędy i uchybienia we wnioskach

Mając na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosków o płatność poniżej przedstawiamy błędy i uchybienia jakie najczęściej pojawiają się we wnioskach o płatność od beneficjentów ZPORR, którzy realizują projekty w ramach Priorytetu 1, 3 i 4.

Błędy we wnioskach o płatność:

 • brak wersji elektronicznej wniosku,
 • błędny format dat,
 • błędne oznaczenie okresu jakiego dotyczy wniosek (brak zachowania ciągłości
  w kolejnych wnioskach),
 • błędne określenie rodzaju płatności (w priorytecie 1, 3 i 4 występują wyłącznie płatności pośrednie i płatność końcowa),
 • składnie wniosku o płatność końcową na kwotę niższą niż 5% wartości projektu,
 • błędnie określona nazwa beneficjenta,
 • informacje zawarte w tabeli 20 wniosku nie są tożsame z załączonymi fakturami
  i innymi dokumentami załączonymi do wniosku,
 • podpis beneficjenta pod tabelą 20 (szare pole pod tabelą wypełnia instytucja przyjmująca błędy w harmonogramie płatności.

Błędy w opisie faktur i innych dokumentów załączonych do wniosku:

 • brak kategorii wydatków z tabeli E4 wniosku aplikacyjnego,
 • brak nr księgowego/ewidencyjnego na fakturze,
 • brak podstawy prawnej postępowania o zamówienie publiczne,
 • brak wyciągów z rachunku bankowego potwierdzających dokonanie operacji
 • podpisanie wniosku oraz poświadczenie zgodności z oryginałem przez osobę nieupoważnioną,
 • brak szczegółowych protokołów odbioru robót,
 • brak daty przy potwierdzaniu kopii dokumentów za zgodność  z oryginałem.

 

Sporządzenie wniosku o płatność zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania "Wniosku beneficjenta o płatność" dla projektu finansowanego z EFRR oraz Instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność dla Priorytetu II ZPORR (dostępne na stronie internetowej: http://www.zporr.gov.pl/Finansowanie/Formularze+wnioskow+o+platnosc/ ) pozwoli na uniknięcie w/w błędów oraz przyspieszy proces weryfikacji wniosków, a co za tym idzie przyspieszy proces refundacji poniesionych wydatków.

 

Jednocześnie w celu ułatwienia Państwu weryfikacji prawidłowości sporządzonego wniosku jeszcze na etapie przygotowywania wniosku zamieszczamy w tym miejscu listy sprawdzające, według. których Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosków.


Lista Sprawdzajaca Priorytet I i III

Lista Sprawdzająca Priorytet II Dzialanie_3.4

 


 

 

Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku