Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Wtorek, 16 Sierpnia 2022

Interreg - Program Sąsiedztwa

Program Sąsiedztwa Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)

Obszary wsparcia w ww. programach zostały wydzielone na poziomie NUTS III. Dla poszczególnych programów po stronie polskiej są to:

w programach dwustronnych:

  • Polska - Meklemburgia Pomorze Przednie - szczeciński i koszaliński (reguła 20%)
  • Polska - Brandenburgia - zielonogórski i gorzowski;
  • Polska - Saksonia - jeleniogórsko-wałbrzyski;
  • Polska - Czechy - jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski i bielsko-bialski;
  • Polska Słowacja - bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski;

w programach trójstronnych:

  • Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - słupski, gdański, Gdańsk - Gdynia - Sopot, elbląski, olsztyński, ełcki, białostocko-suwalski i łomżyński
  • Polska - Białoruś - Ukraina - białostocko-suwalski, łomżyński, bielsko-podlaski, chełmsko-zamojski, lubelski, rzeszowsko-tarnobrzeski, krośnieńsko-przemyski i ostrołęcko-siedlecki.

Instytucją Zarządzającą Inicjatywą Wspólnotową INTERREG III A jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

                  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

                                        www.interreg.gov.pl

 

Program Sąsiedztwa Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)

Celem Programu Sąsiedztwa Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) jest wspieranie współpracy transgranicznej na północno - wschodniej granicy Polski, stanowiącej jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej (UE).

Zasięg terytorialny programu

Polska – 8 podregionów odpowiadających NUTS III (ang. Nomenclature of teritorial units for statistics – nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych), czyli podziałowi terytorialnemu krajów UE na poziomie podregionów (w Polsce pokrywają się one najczęściej ze „starymi” województwami): słupski, gdański, Gdańsk – Gdynia – Sopot (województwo pomorskie), elbląski, olsztyński, ełcki (województwo warmińsko-mazurskie), białostocko-suwalski, łomżyński (województwo podlaskie).

Litwa – powiaty Klaipėda, Taurage, Alytus i Marijampolė.

Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) – cały obszar obwodu.

Budżet programu

Program Sąsiedztwa Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG  IIIA/TACIS CBC będzie współfinansowany z dwóch linii budżetowych: po stronie polskiej i litewskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF), zaś po stronie rosyjskiej ze środków TACIS CBC (wspólnotowego programu pomocy dla byłych republik radzieckich i Mongolii – z wyłączeniem Litwy, Łotwy i Estonii).

W latach 2004 - 2006 ze środków ERDF strona polska przeznaczy na Program Sąsiedztwa Polska - Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) 24,2 mln EUR, zaś strona litewska 12,3 mln EUR. Alokacja TACIS dla Obwodu Kaliningradzkiego w tym samym okresie wyniesie 9,5 mln EUR.

UWAGA:
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Środki ERDF są przekazywane w postaci refundacji.

Priorytety i działania programu

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej, ochronę granic oraz współpracę gospodarczą i naukowo – techniczną

Działanie 1.1: Wspieranie współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej;

Działanie 1.2: Wzmocnienie infrastruktury granicznej i przygranicznej w celu zapewnienia rozwoju obszaru przygranicznego;

Działanie 1.3: Ochrona środowiska, wzrost efektywności wykorzystania energii, promowanie odnawialnych źródeł energii;

Działanie 1.4: Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego, jak również zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu transgranicznym.

Priorytet 2: Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmocnienie rynku pracy

Działanie 2.1: Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych;

Działanie 2.2: Regionalna tożsamość kulturowa i dziedzictwo kulturowe.

Priorytet 3: Pomoc techniczna

Działanie 3.1: Zarządzanie, wdrażanie oraz kontrola;

Działanie 3.2: Ewaluacja i promocja programu.

Potencjalni beneficjenci

Beneficjentami Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, partnerzy społeczno-ekonomiczni, instytucje edukacyjne i kulturalne, organizacje pozarządowe, itp.

Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku