Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Środa, 29 Maja 2024

ZPORR - Informacja i promocja

Szkolenia i Konferencje

 

W ramach szkoleń i konferencji podejmowane są działania mające na celu rozpowszechnianie informacji dotyczących możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych dostępnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem strategicznym organizowanych spotkań informacyjnych, konsultacji, szkoleń, warsztatów i konferencji jest przekazanie aktualnych, praktycznych informacji i wskazówek, przydatnych beneficjentom dla prawidłowego realizowania projektów w ramach ZPORR. 

 

Obowiązki beneficjenta

 

Beneficjenci zobowiązani są do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1159/2000 z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych.

Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu muszą zawierać:

 

  • logo Unii Europejskiej,
  • logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  • tekst opisujący fundusz zaangażowany w projekt.

Nadzór nad przestrzeganiem przez Beneficjentów zasad stosowania środków informacyjnych i promocyjnych będzie egzekwowany na podstawie zapisów umów o finansowanie projektów, zawartych przez Beneficjentów z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.

 

Brak promocji projektu w ramach ZPORR lub błędne jej stosowanie może spowodować cofnięcie środków o dofinansowanie projektu. 

 

Dokumenty:

 

  • Plan Promocji ZPORR,
  • Rozporządzenie Komisji (WE) 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE nr L130 z dnia 31 maja 2000 roku.),
  • Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu  w ramach ZPORR, marzec 2005 rok,
  • Podręcznik procedur wdrażania ZPORR – Rozdział 17. (stan na dzień 28.10.2005 rok), 
  • Książka znaku ZPORR.

  

  

"Serwis współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa"

Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku