Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Piątek, 21 Czerwca 2024

ZPORR - Informacje o programie

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest jednym z siedmiu programów operacyjnych w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych.

 

Celem ZPORR jest, zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

 

Zgodnie z zapisami ZPORR regiony będą w stanie osiągać znaczny postęp w realizacji wyznaczonych celów i priorytetów ustalonych w strategiach rozwoju i programach przygotowanych przez samorządy wojewódzkie.

 

Program ZPORR to cztery priorytety:

I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

III. Rozwój lokalny.

IV. Pomoc Techniczna.

 

Priorytety programu odnoszą się do trzech płaszczyzn:

podnoszenie konkurencyjności regionów poprzez wzmocnienie istniejącej przewagi komparatywnej za pomocą inwestycji w infrastrukturę;

poprawa konkurencyjności regionów i długofalowego rozwoju poprzez podnoszenie umiejętności zasobów ludzkich dla wykorzystania możliwości i sprostania wymaganiom rynku pracy;

wspieranie rozwoju lokalnego poprzez współfinansowanie rozwoju drobnej przedsiębiorczości oraz poprzez szczególne wsparcie obszarów zagrożonych marginalizacją.

 

W celu zapewnienia maksymalnego efektu interwencji wszystkie realizowane w ramach ZPORR działania będą ściśle skoordynowane z Funduszem Spójności oraz Sektorowymi Programami Operacyjnymi.

 

Alokacja funduszy na rzecz poszczególnych priorytetów określona w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty odzwierciedla kierunki polityki regionalnej Polski. W regionach podział funduszy na priorytety jest uzależniony od potrzeb rozwojowych i restrukturyzacyjnych określonych w strategiach Województwa.

 

Instytucją Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www.zporr.gov.pl

 

 

 

"Serwis współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku