Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Niedziela, 21 Kwietnia 2024

Informacje ogólne

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi powołane zostało zarządzeniem Wojewody Pomorskiego nr 1/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. Biuro realizuje zadania prowadzone uprzednio przez Wydział Rozwoju Regionalnego, byłe Biuro Integracji Europejskiej, a także od 2004 r., nowe czynności wynikające z zadań Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III. Biuro pełni jednocześnie funkcję sekretariatu Pomorskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego. W strukturze organizacyjnej biura istnieją cztery oddziały: Oddział Realizacji i Kontroli Projektów, Oddział Monitorowania i Raportowania, Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności, Oddział Kontraktu Wojewódzkiego. W skład biura wchodzi także samodzielne stanowisko pracy ds. informacji i promocji ZPORR, samodzielne stanowisko pracy ds. Pomocy Technicznej ZPORR oraz samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej.

 

 

Do zadań Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi należy w szczególności :

1) Wykonywanie czynności wynikających z zadań Wojewody jako jednostki pośredniczącej
w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
a w szczególności:

a)       przygotowywanie i przedkładanie do podpisu Wojewodzie umów o dofinansowanie projektów,

b)       prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów w województwie pomorskim,

c)       sporządzanie raportów z wdrażania komponentu wojewódzkiego ZPORR,

d)       weryfikacja dokumentów finansowych przedłożonych przez beneficjentów końcowych oraz potwierdzanie kwalifikowalności wydatków,

e)       autoryzowanie zestawienia wydatków w komponencie wojewódzkim ZPORR,

f)         przygotowywanie prognozy wydatków w komponencie wojewódzkim ZPORR,

g)       przeprowadzanie wizytacji projektów na miejscu,

h)       obsługiwanie informatycznego systemy monitorowania (SIMIK),

i)         pełnienie funkcji sekretariatu Pomorskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego,

j)         współpraca z Urzędem Marszałkowskim województwa pomorskiego oraz innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie informacji i promocji,

k)       merytoryczny nadzór nad planowaniem i wydatkowaniem środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów Pomocy Technicznej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

2) wykonywanie zadań określonych w ustawie o Narodowym Planie Rozwoju oraz odpowiednich aktach wykonawczych w zakresie realizacji kontraktu wojewódzkiego, a w szczególności:

a)       przygotowywanie umów o dofinansowanie,

b)       weryfikacja wniosków o płatność,

c)       monitorowanie kontraktu,

d)       sporządzanie sprawozdań z realizacji kontraktu,

3) wykonywanie zadań wynikających z kompetencji Wojewody w zakresie wdrażania programów Phare 2002 i Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza,

4) wykonywanie czynności wynikających z zadań Wojewody w zakresie wdrażania inicjatywy wspólnotowej Interreg III,

5) wykonywanie czynności wynikających z zadań Wojewody w zakresie współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Bałtyk.

 

Bezpośrednio w obsługę ZPORR zaangażowane są trzy oddziały działające w ramach BZFE. Część zadań związanych z obsługą funduszy strukturalnych znajduje się w Wydziale Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku